روزنامه شرق منتشر شد

البرز – ۱۱ آوریل ۲۰۱۰

از امروز روزنامه شرق منتشر و توزیع شد. این روزنامه که مشی اصلاح دارد در ۱۶ صفحه و به قیمت پانصد تومان ارائه شد. توپولوف رییس جمهور ارمنستان را هم کشت تیتر یک امروز این روزنامه است. در اولین شماره شرق پس از توقیی که سال ۸۶ داشت، گفت وگو با ستاری فر و یادداشتهایی از پور نجاتی و بهمن کشاورز وجود دارد .

continue

Related News